Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc sử dụng website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website KBVISION VIỆT NAM như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng khẳng định là (công ty) KBVISION VIỆT NAM và/hoặc một hay nhiều công ty con của họ (được gọi chung là KBVISION VIỆT NAM) không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với thông tin, khuyến nghị, và/hoặc lời khuyên mà website này cung cấp. Bạn không được phép sử dụng website của KBVISION VIỆT NAM khi không chấp nhận những điều khoản và điều kiện chung này.

Tất cả các tài liệu, thông tin, hình ảnh, biểu tượng, video, âm thanh, đồ họa, logo, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ khác và tất cả các tài sản trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu. Sử dụng, sao chép, phân phối, sửa đổi, tái bản hoặc bất kỳ hình thức khác của tài liệu và tài sản trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm pháp luật và quyền sở hữu trí tuệ và có thể gây ra hậu quả pháp lý.

Trang web này cung cấp thông tin để tham khảo mà không đảm bảo chính xác hoặc đầy đủ của nó. Thông tin này có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước. Quý khách cần tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng thông tin trên trang web này hay bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng thông tin trên trang web hoặc bất kỳ sự thiếu chính xác, không hoàn toàn hoặc thiếu rõ ràng nào trong thông tin được cung cấp trên trang web này.

Tất cả thông tin trên trang web này là chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là chính thức hoặc đầy đủ. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với tính chính xác, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh và tính phù hợp với mục đích cụ thể của thông tin này. Người đọc nên xem xét và đưa ra quyết định dựa trên thông tin của mình và tư vấn từ chuyên gia phù hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này hay bất kỳ trang web nào liên kết đến trang web này.

Trang web này cung cấp các nội dung cho mục đích tham khảo chung và không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên nghiệp hoặc tài liệu pháp lý. Các thông tin được cung cấp ở đây dựa trên kinh nghiệm chung của các tác giả và chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của nó. Việc sử dụng nội dung và thông tin trên trang web này là trách nhiệm tuyệt đối của người đọc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả, thiệt hại hoặc mất mát gây ra cho người đọc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc hành vi của bên thứ ba nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính hợp pháp, độ tin cậy, tính toàn vẹn hoặc tính hiệu quả của nội dung hoặc hành vi mà bên thứ ba cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với hành động của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung hoặc hành vi của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi.